Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,11


Ιεζ. 32,11

ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ῥομφαία βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι,

Ιεζ. 32,11

Αυτά θα γίνουν, διότι τα προλέγει ο Κυριος, ο Κυριος. Η ρομφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θα επέλθη καταστρεπτική εναντίον σου.