Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,10


Ιεζ. 32,10

καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν, προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ᾿ ἡμέρας πτώσεώς σου.

Ιεζ. 32,10

Θα σκυθρωπάσουν άγρια εναντίον σου έθνη πολλά. Οι δε βασιλείς των θα καταληφθούν από κατάπληξιν και τρόμον, όταν ωσάν πτερωτή η ρομφαία μου θα κινήται εμπρός εις τα πρόσωπά των, διότι θα περιμένουν την ιδικήν των καταστροφήν μετά από την ημέραν του ιδικού σου ολέθρου.