Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 31,8


Ιεζ. 31,8

κυπάρισσοι τοιαῦται οὐκ ἐγενήθησαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ πίτυες οὐχ ὅμοιαι ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ, καὶ ἐλάται οὐκ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς κλάδοις αὐτοῦ· πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὡμοιώθη αὐτῷ ἐν τῷ κάλλει αὐτοῦ

Ιεζ. 31,8

Τέτοιαι κυπάρισσοι, όμοιαι με αυτήν, δεν ευρέθησαν, ας είπω, ούτε στον παράδεισον του Θεού! Ούτε και πεύκαι όμοιαι προς αυτήν ως προς τους κλάδους. Ούτε και έλατα όμοια προς αυτήν ως προς τους κλώνους των. Ας είπω ότι κανένα δένδρον στον παράδεισον, που είχε φυτεύσει ο Θεός, δεν υπήρξεν όμοιον με την κυπάρισσον ως προς την ωραιότητα της.