Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 31,2


Ιεζ. 31,2

υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τῷ πλήθει αὐτοῦ· τίνι ὡμοίωσας σεαυτὸν ἐν τῷ ὕψει σου;

Ιεζ. 31,2

“υιέ ανθρώπου, ειπέ στον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και στον πολυάριθμον λαόν του· Με ποίον έχεις παρομοιάσει τον εαυτόν σου κατά την μεγαλοπρέπειαν και την δύναμιν;