Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 31,12


Ιεζ. 31,12

καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν καὶ κατέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ἐν πάσαις ταῖς φάραγξιν ἔπεσαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνετρίβη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίῳ τῆς γῆς, καὶ κατέβησαν ἀπὸ τῆς σκέπης αὐτῶν πάντες οἱ λαοὶ τῶν ἐθνῶν καὶ ἠδάφισαν αὐτόν.

Ιεζ. 31,12

Ξένοι κακοποιοί από αλλά έθνη εξωλόθρευσαν τους Ασσυρίους. Ερριψαν αυτούς νεκρούς εις τα όρη. Εις όλας τας φάραγγας έστρωσαν κομμένους τους κλάδους του έθνους αυτού. Εις όλας τας περιοχάς της γης συνετρίβησαν τα στελέχη της ασσυριακής αυτοκρατορίας. Οι λαοί, οι οποίοι έως τώρα εύρισκαν ασφάλειαν υπό την σκέπην των Ασσυρίων, εγκατέλειψαν αυτήν την σκέπην, συνείργησαν δε και εις την κατεδάφισίν της.