Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 31,10


Ιεζ. 31,10

διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐγένου μέγας τῷ μεγέθει καὶ ἔδωκας τὴν ἀρχήν σου εἰς μέσον νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν τῷ ὑψωθῆναι αὐτόν,

Ιεζ. 31,10

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Ασσύριοι εμεγάλωσαν και εκραταιώθησαν πολύ, η δόξα και η δύναμίς των έφθασεν έως τα σύννεφα, τους είδα εις την αλαζονικήν των αυτήν ύψωσιν