Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,23


Ιεζ. 30,23

καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τά ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·

Ιεζ. 30,23

Θα διασπείρω τους Αιγυπτίους εις τα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας.