Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,20


Ιεζ. 30,20

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ πρώτω μηνί, ἑβδόμῃ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 30,20

Κατά το ενδέκατον από της αιχμαλωσίας μου έτος, τον πρώτον μήνα, την εβδόμην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν·