Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,18


Ιεζ. 30,18

καὶ ἐν Τάφναις συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρίψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ταύτην νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.

Ιεζ. 30,18

Εις τας Ταφνας θα σκοτισθή ο ήλιος κατά τα διάστημα της ημέρας, όταν εγώ θα συντρίψω εκεί τα σκήπτρα της Αιγύπτου. Και έτσι θα πέση και θα χαθή η αλαζονεία και υπερηφάνειά της δια την δύναμίν της. Σκοτεινή νεφέλη θα καλύψη την χώραν της Αιγύπτου και αι θυγατέρες αυτής θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν αιχμάλωτοι.