Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,16


Ιεζ. 30,16

καὶ δώσω πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.

Ιεζ. 30,16

Θα στείλω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συγκλονισθή από μεγάλην ταραχήν η Συήνη. Εις την Διόσπολιν θα διαρραγούν οι υδατοφράκται και θα ξεχυθούν όλα τα ύδατα εις την περιοχήν της.