Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,15


Ιεζ. 30,15

καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σαὶν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως.

Ιεζ. 30,15

Θα αφήσω να εκσπάση ο θυμός μου εναντίον της Σαίν, του ισχυρού αυτού φρουρίου της Αιγύπτου, και θα εξολοθρεύσω τους πολυάριθμους κατοίκους της Μέμφεως.