Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,14


Ιεζ. 30,14

καὶ ἀπολῶ γῆν Φαθωρῆς καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει

Ιεζ. 30,14

Θα καταστρέψω την χώραν Φαθωρής, θα παραδώσω στο καταστρεπτικόν πυρ την Τάνιν και θα τιμωρήσω την Διόσπολιν.