Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,1


Ιεζ. 30,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 30,1

Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·