Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,3


Ιεζ. 29,3

καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραώ, τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ, τὸν λέγοντα· ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.

Ιεζ. 29,3

και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον του Φαραώ, του μεγάλου αυτού δράκοντας, ο οποίος έχει εγκατασταθή αναμέσον των ποταμών του και αλαζονικώς διαλαλεί· “ιδικοί μου είναι οι ποταμοί, εγώ τους έχω δημιουργήσει”!