Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,18


Ιεζ. 29,18

υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾿ αὐτήν.

Ιεζ. 29,18

“υιέ ανθρώπου, ο Ναδουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεβάρυνε την στρατιωτικήν του δύναμιν και υπέβαλε τους στρατιώτας του εις πολλούς κόπους δια την κατάληψιν της Τυρου. Καθε κεφάλι έγινε φαλακρόν και ο ώμος των στρατιωτών εμάδησε, αλλά καμμία ωφέλεια δεν εδόθη ούτε εις αυτόν ούτε στους στρατιώτας του από τας επιχειρήσεις της Τυρου ως αμοιβή δια τας καταθλιπτικάς επιχειρήσεις, εις τας οποίας αυτοί ενεπλάκησαν εναντίον της Τυρου.