Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,16


Ιεζ. 29,16

καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνήσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ ἀκολουθῆσαι αὐτοὺς ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 29,16

Ετσι δε και δεν θα είναι ελπίς προστασίας και στήριγμα δια τον ισραηλιτικόν λαόν, δια να υπενθυμίζη κατά τον τρόπον αυτόν την αμαρτίαν, που διέπραξαν οι Ισραηλίται, όταν με εμπιστοσύνην ηκολούθησαν αυτούς. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.