Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,13


Ιεζ. 29,13

τάδε λέγει Κύριος· μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,

Ιεζ. 29,13

Αυτά λέγει ο Κυριος· “έπειτα από τεσσαράκοντα έτη θα συγκεντρώσω πάλιν τους Αιγυπτίους από τα έθνη, όπου είχαν διασκορπισθή.