Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,11


Ιεζ. 29,11

οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.

Ιεζ. 29,11

Δεν θα πατήση πλέον πόδι ανθρώπου την χώραν της Αιγύπτου ούτε και πόδι ζώου ακόμη δεν θα πέραση από αυτήν. Θα μείνη έρημος και ακατοίκητος επί τεσσαράκοντα έτη.