Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 28,26


Ιεζ. 28,26

καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰακώβ, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσι τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν.

Ιεζ. 28,26

Και θα κατοικήσουν εις την χώραν των αυτήν, την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον μου τον Ιακώβ, και θα κατοικήσουν εις αυτήν με ελπίδα βεβαίαν εις την ασφάλειάν των. Θα οικοδομήσουν οικίας, θα φυτεύσουν αμπελώνας και θα κατοικήσουν με την βεβαίαν ελπίδα της ειρηνικής ζωής των, όταν εγώ θα τιμωρήσω όλους τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι τους έχουν καταφρονήσει και εξευτελίσει. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των, ο Θεός των πατέρων των”.