Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,9


Ιεζ. 27,9

οἱ πρεσβύτεροι βιβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου· καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν.

Ιεζ. 27,9

Οι πρεσβύτεροι, που είχαν γηράσει εις την μελέτην των βιβλίων, και οι σοφώτεροι από αυτούς, που ευρίσκοντο εις την περιοχήν σου, αυτοί με την ορθοφροσύνην και σοφίαν των έκαναν εγκύρους και ισχυράς τας αποφάσεις σου. Ολα τα πλοία σου με τους κωπηλάτας των ήρχοντο προς σε προς δυσμάς μέχρι το ακρότατον σημείον.