Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,34


Ιεζ. 27,34

νῦν συνετρίβης ἐν θαλάσσῃ, ἐν βάθει ὕδατος· ὁ σύμμεικτός σου καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου

Ιεζ. 27,34

Τωρα όμως συνετρίβης εις την θάλασσαν, κατεποντίσθης εις βαθέα ύδατα. Ο πολυποίκιλος λαός σου και όλον το πλήθος των ανθρώπων, που υπήρχον εις σέ, κατεστράφησαν,