Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,17


Ιεζ. 27,17

Ἰούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου.

Ιεζ. 27,17

Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται, αυτοί ήσαν έμποροί σου, που σου επωλούσαν σίτον και μύρα και κασίαν, εξαίρετον μέλι και έλαιον και ρητίνην, δια το ανάμεικτον πλήθος των λαών σου.