Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,1


Ιεζ. 27,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 27,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεί