Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,21


Ιεζ. 26,21

ἀπώλειάν σε δώσω, καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 26,21

Θα σε παραδώσω εις όλεθρον και δεν θα υπάρξης ποτέ πλέον στον αιώνα”, λέγει ο Κυριος Κυριος.