Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 26,18


Ιεζ. 26,18

καὶ φοβηθήσονται αἱ νῆσοι ἀπὸ ἡμέρας πτώσεώς σου·

Ιεζ. 26,18

Ολαι αι νήσοι θα φοβηθούν από την ημέραν της πτώσεώς σου”.