Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 24,20


Ιεζ. 24,20

καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς· λόγος Κυρίου ἐγένετο πρός με λέγων·

Ιεζ. 24,20

Και είπα προς αυτούς· “ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μου είπε·