Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 24,15


Ιεζ. 24,15

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 24,15

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μου είπε·