Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,5


Ιεζ. 23,5

καὶ ἐξεπόρνευσεν ἡ Ὀολὰ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐπέθετο ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς, ἐπὶ τοὺς Ἀσσυρίους τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῇ,

Ιεζ. 23,5

Η Οολά απεστάτησεν από εμέ, έγινε πόρνη και παρεδόθη στους εραστάς αυτής, στους γείτονάς της τους Ασσυρίους.