Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,36


Ιεζ. 23,36

Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, οὐ κρινεῖς τὴν Ὀολὰν καὶ τὴν Ὀολιβάν, καὶ ἀναγγελεῖς αὐταῖς τὰς ἀνομίας αὐτῶν;

Ιεζ. 23,36

Ο Κυριος είπε προς εμέ· “υιέ ανθρώπου, συ δεν θα κρίνης και δεν θα δικάσης την Οολάν και την Οολιβάν, και δεν θα καταδείξης εις αυτάς τας παρανομίας των;