Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,27


Ιεζ. 23,27

καὶ ἀποστρέψω τὰς ἀσεβείας σου ἐκ σοῦ καὶ τὴν πορνείαν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐ μὴ ἄρῃς τοὺς ὀφθαλμούς σου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ Αἰγύπτου οὐ μὴ μνησθῇς οὐκέτι.

Ιεζ. 23,27

Ετσι θα απομακρύνω από σε τας ασεβείας σου και την πορνείαν, που διέπραξες εις την χώραν της Αιγύπτου, δια να μη σηκώσης ποτέ τα μάτια σου προς τους εραστάς σου και να μη ενθυμηθής πλέον την εν Αιγύπτω αμαρτωλότητά σου.