Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 22,17


Ιεζ. 22,17

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 22,17

Ο Κυριος μου ωμίλησε και είπε·