Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 22,16


Ιεζ. 22,16

καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς τῶν ἐθνῶν· καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. –

Ιεζ. 22,16

Κατόπιν όμως θα σε αποκαταστήσω και πάλιν εις την κληρονομίαν σου ενώπιον όλων των ειδωλολατρικών εθνών και θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.