Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 22,1


Ιεζ. 22,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 22,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·