Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 18,22


Ιεζ. 18,22

πάντα τὰ παραπτώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν, οὐ μνησθήσεται, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, ᾗ ἐποίησε, ζήσεται.

Ιεζ. 18,22

Ολα τα αμαρτήματα, τα οποία είχε διαπράξει, δεν θα τα ενθυμηθή πλέον ο Θεός. Χαρις δε εις την ενάρετον ζωήν του, την οποίαν ζη, θα ζήση επί μακρόν.