Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 14,12


Ιεζ. 14,12

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 14,12

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·