Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,3


Ιεζ. 13,3

τάδε λέγει Κύριος· οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν.

Ιεζ. 13,3

Αυτά λέγει ο Κυριος· Αλλοίμονον στους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι προφητεύουν κατά τας διαθέσεις της καρδίας των, χωρίς όλως δι’ όλου να λάβουν και να ίδουν αποκαλύψεις εκ μέρους του Θεού.