Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,23


Ιεζ. 13,23

διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι, καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 13,23

δια τούτο από εδώ και στο εξής δεν θα διαδίδετε ότι είδατε ψευδή οράματα, ούτε θα ανακοινώνετε πλέον κενάς και ψευδολόγους μαντείας. Ετσι δε εγώ θα γλυτώσω και θα σώσω τον λαόν μου από τα χέρια σας και θα μάθετε και σεις επάνω εις τα πράγματα, ότι εγώ είμαι ο Κυριος και Θεός”.