Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,25


Ιεζ. 12,25

διότι ἐγὼ Κύριος λαλήσω τοὺς λόγους μου, λαλήσω καὶ ποιήσω καὶ οὐ μὴ μηκύνω ἔτι· ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, οἶκος ὁ παραπικραίνων, λαλήσω λόγον καὶ ποιήσω, λέγει Κύριος. –

Ιεζ. 12,25

Διότι εγώ ο Κυριος ελάλησα και θα λαλήσω τους προφητικούς λόγους και θα εκπληρώσω αυτούς. Και δεν θα αναβάλω πλέον τον χρόνον της εκπληρώσεώς των. Συ, ο λαός, που με παραπικραίνεις και με εξοργίζεις, μάθε ότι εις τας ημέρας σας θα είπω και θα εκπληρώσω τον λόγον μου”, λέγει ο Κυριος.