Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,14


Ιεζ. 12,14

καὶ πάντας τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ τοὺς βοηθοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀντιλαμβανομένους αὐτοῦ διασπερῶ εἰς πάντα ἄνεμον καὶ ῥομφαίαν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν·

Ιεζ. 12,14

Και όλον το περιβάλλον του και τους βοηθούς του και όλους εκείνους, οι οποίοι τον υπηρετούσαν, θα τους διασπείρω προς κάθε διεύθυνσιν, οπίσω δε από αυτούς θα σύρω φονικήν ρομφαίαν.