Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 11,4


Ιεζ. 11,4

διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτούς, προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου.

Ιεζ. 11,4

Δια τούτο συ προφήτευσε εναντίον των. Προφήτευσε, υιέ ανθρώπου”.