Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 11,14


Ιεζ. 11,14

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 11,14

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και ειπέ·