Χωρίς κατηγορία

Ιακ. 1,22


Ιακ. 1,22

Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.

Ιακ. 1,22

Να γίνεσθε δε τηρηταί του νόμου του Θεού και όχι μόνον ακροαταί, εξαπατώντες τον εαυτόν σας με την απλήν μόνον ακρόασιν του θείου θελήματος.