Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,5


Θ. Ιερ. 5,5

ἐδιώχθημεν, ἐκοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύθημεν.

Θ. Ιερ. 5,5

Κατεδιώχθημεν από τους εχθρούς, εκοπιάσαμεν, δεν ευρήκαμεν στιγμήν αναπαύσεως και ηρεμίας.