Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,12


Θ. Ιερ. 5,12

ἄρχοντες ἐν χερσὶν αὐτῶν, ἐκρεμάσθησαν, πρεσβύτεροι οὐκ ἐδοξάσθησαν.

Θ. Ιερ. 5,12

Οι άρχοντες μας εκρεμάσθησαν από τα χέρια και εβασανίσθησαν· οι γέροντες μας δεν ετιμήθησαν.