Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,7


Θ. Ιερ. 3,7

Ἀνῳκοδόμησε κατ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἐξελεύσομαι, ἐβάρυνε χαλκόν μου·

Θ. Ιερ. 3,7

Υψωσε ολόγυρά μου φραγμόν, από όπου δεν ημπορώ να εξέλθω. Βαρειές είναι αι χάλκινες χειροπέδες μου.