Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,61


Θ. Ιερ. 3,61

Ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ᾿ ἐμοῦ,

Θ. Ιερ. 3,61

Ηκουσες τους εμπαιγμούς και τους εξευτελισμούς των και τους κρυφούς λογιομούς των, που έτρεφαν εναντίον μου.