Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,60


Θ. Ιερ. 3,60

εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί.

Θ. Ιερ. 3,60

Και στους διαλογισμούς των ακόμη, που είχαν εναντίον μου, είδες συ, Κυριε, όλην την εκδικητικήν των μανίαν.