Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,6


Θ. Ιερ. 3,6

ἐν σκοτεινοῖς ἐκάθισέ με ὡς νεκροὺς αἰῶνος.

Θ. Ιερ. 3,6

Με εκάθισεν εις σκοτεινούς τόπους, όπως και όπου είναι οι απ’ αρχαιοτάτων χρόνων νεκροί.