Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,54


Θ. Ιερ. 3,54

ὑπερεχύθη ὕδωρ ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου· εἶπα· ἀπῶσμαι.

Θ. Ιερ. 3,54

Επλημμύρισε το νερό, εσκέπασε την κεφαλήν μου. Είπα· έχω πλέον χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας.