Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,5


Θ. Ιερ. 3,5

ἀνῳκοδόμησε κατ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐκύκλωσε κεφαλήν μου καὶ ἐμόχθησεν,

Θ. Ιερ. 3,5

Κατεσκεύασε και έβαλεν επάνω μου βαρύν ζυγόν. Συνέσφιξε την κεφαλήν μου και την έκαμε να δοκιμάση πόνον και μόχθον.